Wat is het schooladvies van de leerkracht in groep 8?

cito-score uitslag
Het schooladvies van de leerkracht in groep 8 is direct verbonden aan de Cito-toets. De leerkracht bepaalt namelijk, vaak in overleg met de interne begeleiding en de directie, welk niveau voortgezet onderwijs het beste past bij een leerling.

Schooladvies

Scholen brengen hun advies uit voor het voortgezet onderwijs. Zo weten de betreffende school en de ouders van de leerling waar een kind het beste terecht kan. Het schooladvies wordt doorgaans bepaald door middel van de volgende ‘formule’: LVS + Entreetoets + Cito-toets + Werkhouding = Advies

LVS

Het leerlingvolgsysteem (LVS) brengt in kaart in hoeverre een leerling mee kan komen op school. Het houdt de schoolscores bij gedurende de hele basisschooltijd. Ook hier is het Cito aan verbonden, want er worden ieder jaar twee keer Cito-toetsen afgenomen op de gebieden van taal en rekenen. Die toetsen maken de kinderen op school en worden meestal niet aangekondigd, laat staan met veel bombarie naar buiten gebracht.

Entreetoets

De Entreetoets in groep 7 is misschien nog wel belangrijker dan de Cito-toets in groep 8. In groep 7 wordt namelijk al gekeken hoe een leerling het doet op de belangrijkste vakken. Ook wordt er dan door veel scholen alvast een voorlopig advies geformuleerd. Leerlingen waarvan gedacht wordt dat leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) geschikt is, worden op de hoogte gebracht en kunnen zich alvast aanmelden voor een LWOO-toets op een middelbare school in de buurt.

Cito-toets

De uitslag van de Cito-toets is van belang om het advies definitief rond te krijgen. Het wordt gecommuniceerd naar middelbare scholen en naar de ouders. Deze uitslag is doorgaans vast en hierover wordt niet gediscussieerd. Wel kan het zijn dat kinderen anders worden geplaatst dan de Cito-score, als de leerkracht van mening is dat een kind elders beter op niveau zal presteren. Scholen gaan hier nog verschillend mee om, al is het de verwachting dat die verschillen worden weggewerkt.

Werkhouding

Ook de werkhouding is een belangrijk item dat bekeken wordt. Werkhouding zegt namelijk veel over de instelling van een leerling. Een havo-leerling is ook makkelijk te onderscheiden van een vbmo-leerling, bijvoorbeeld door onderstaande vragen:
  • Maakt een leerling altijd zijn huiswerk?
  • Is een leerling gemotiveerd om naar school te gaan?
  • Vraagt de leerling om verduidelijking en verdieping in het schoolwerk?
  • Is de leerling betrokken bij wat er in de les gebeurt?

De werkhouding is natuurlijk een subjectieve meting. Vandaar wordt deze ook besproken met voorgaande leerkrachten, de directie en interne begeleiding.

Samenvatting


Het advies voor het voortgezet onderwijs wordt vastgesteld door de leerkracht, in overleg met de directie en interne begeleider. Er wordt op vier punten gelet, namelijk het LVS, de uitslag van de Entreetoets, de uitslag van de Cito-toets en de werkhouding van het kind.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten