Wat is de Cito-toets?

cito-toets groep 8
Alle kinderen in Nederland moeten voldoen aan de kerndoelen die door het Ministerie van Onderwijs zijn opgesteld. In deze kerndoelen is vastgelegd waaraan een leerling moet voldoen die na groep 8 van school gaat. De kerndoelen zijn toegespitst op verschillende vakken, zoals rekenen, taal en spelling en studievaardigheden. Al deze vereiste kennis en vaardigheden worden op de Cito-toets in kaart gebracht. De bedoeling is dat zo een score ontstaat die een realistisch beeld geeft van de vaardigheden die uw kind onder de knie heeft. Daarop wordt vervolgens een niveau voor het voortgezet onderwijs gebaseerd.

Momentopname

De Cito-toets is toch een momentopname? Dan is het toch oneerlijk dat mijn kind op die dagen wordt afgerekend, als er acht jaar onderwijs aan vooraf is gegaan? Die gedachte leeft bij veel ouders en die is volledig te begrijpen. Toch wordt de Cito-toets op één moment afgenomen. Drie dagen achter elkaar. Hoewel scholen zeggen niet al te veel naar de Cito-score te kijken, blijft de score van wezenlijk belang voor het advies voor het vervolgonderwijs.

Onderdelen

Zoals in de inleiding besproken wordt de Cito-toets toegespitst op de kerndoelen. Die zijn weer vertaald in een aantal onderdelen, welke op de Cito-toets getoetst worden. Het betreft de volgende vaardigheden en vakken:
  • rekenvaardigheden, het rekenen met grote getallen, vermenigvuldigen en delen;
  • rekenvaardigheden, rekenen met geld, maten en gewichten en tijd;
  • rekenvaardigheden, het toepassen van breuken, procenten en kommagetallen;
  • taalvaardigheden, zoals spelling, begrijpend lezen, schrijven en woordenschat;
  • studievaardigheden, waaronder kaartvaardigheden, alfabetiseren en schema’s, tabellen en grafieken.


Opbouw toets

De Cito-toets zelf bestaat uit alleen maar meerkeuzevragen. De leerlingen krijgen een vraag voorgelegd en beantwoorden die dan met A, B, C of D. Dat doen ze door het betreffende hokje met potlood in te kleuren. Gemiddeld gezien krijgen de leerlingen zo’n 45 minuten per toets. Gedurende drie ochtenden worden er in totaal zo’n tien toetsen afgenomen, waarbij wereldoriëntatie vrijblijvend is. Aan het eind van de laatste ochtend worden alle antwoordbladen van de leerlingen verzameld en in een grote enveloppe naar Cito gestuurd. Enkele weken later volgt dan de uitslag.

Conclusie


De Cito-toets wordt afgenomen op drie ochtenden, achter elkaar. De kinderen maken dan een toets die bestaat uit meerkeuzevragen. Zowel rekenen, taal als studievaardigheden komt aan bod. De Cito-toets is een momentopname en weegt zwaar bij het besluit voor voortgezet onderwijs. Enkele weken na de toets volgt de uitslag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten